sahabat-sahabat

December 12, 2011

Manfaat koklea implan kepada yang bermasalah pendengaran.

December 11, 2011

Teknologi multi media membantu pelajar bermasalah pendengaran

OKU (Orang Kurang Upaya)  masalah pendengaran terutama kanak-kanak, biasanya akan
menghadapi masalah dalam menguasai bahasa percakapan atau penulisan seterusnya
menghadapi masalah dalam komunikasi  dengan masyarakat sekeliling. Masih terdapat
kekurangan material untuk membantu komuniti pekak dalam proses pengajaran dan
pembelajaran bagi meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik. Kemudahcapaian kepada
rekabentuk perisian pendidikan multimedia akan dapat memberi banyak faedah kepada ramai
pengguna dari pelbagai  latarbelakang dan keupayaan termasuk OKU masalah pendengaran. 
Kertas kerja ini membincangkan kajian awal terhadap keperluan merekabentuk perisian
pendidikan multimedia untuk meningkatkan kemudahcapaian (accessibility) orang kurang
upaya masalah pendengaran atau pekak.
Keywords: kemudahcapaian, rekabentuk perisian, multimedia, oku masalah pendengaran
1. Pengenalan
Ledakan dan kemajuan teknologi maklumat telah menjanjikan setiap individu kepada capaian
maklumat dan pengetahuan yang lebih luas, jaringan komunikasi kepada lebih ramai orang
dan kemudahan di dalam dunia pendidikan dan kerjaya.  Peluang ini turut memberi kelebihan
kepada masyarakat OKU (orang kurang upaya).  Telah banyak laporan menyatakan bahawa
teknologi maklumat termasuk internet mempunyai kesan penting di dalam kehidupan mereka
(DO-IT, 2004; Hasselbring & Glaser, 2000).
Di dalam bidang pendidikan, konsep ―tiada diskriminasi juga termasuk kebolehan semua
orang untuk mendapat hak dan peluang yang sama di dalam pendidikan tanpa mengira kelas
sosial, etnik, latarbelakang atau ketidakupayaan (disabilities) (Klironomos et al, 2005).  Oleh
itu, semua orang di dalam masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapat peluang
pendidikan.  Di dalam konteks ini, komuniti pekak juga mempunyai hak yang sama untuk Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT 2010                                                  153
menggunakan alat bantu pendidikan (educational tool), termasuk yang menggunakan konsep
ICT (ICT based tools) atau perisian berbantukan komputer (PBK).
Justeru itu, usaha untuk merekabentuk perisian pendidikan multimedia yang juga boleh
dicapai oleh pengguna masalah pendengaran selain oleh pengguna  awam seperti  keluarga
dan rakan-rakan oku pekak merupakan satu keperluan yang dapat meningkatkan kualiti hidup
komuniti ini.  Kajian ini menggunakan konsep rekabentuk untuk semua atau ―Design for All
primes concept,  di mana perisian pendidikan dibangunkan menggunakan prinsip-prinsip
metodologi yang mengaplikasikan pertuturan kiu sebagai medium komunikasi alternatif
dikalangan oku masalah pendengaran dan masyarakat umum.
2. Komuniti Pekak
Pekak atau masalah pendengaran adalah disebabkan oleh kerosakan di bahagian telinga yang
menghalang pendengaran.   Oyer et al. (1994) mendefinasikan darjah atau tahap kehilangan
pendengaran bergantung kepada tahap kerosakan:
 PROFOUND (91 dBHL ke atas) Kehilangan pendengaran secara menyeluruh.
Tak dapat dibantu dengan alat bantu dengar.
 SEVERE (80  – 90 dBHL).  Kehilangan pendengaran yang bermakna alat bantu
dengar adalah satu kemestian.
 MODERATE (45 – 79 dBHL)  Bermasalah untuk mendengar bunyi yang kuat.
 MILD (30 – 44 dBHL) Bermasalah untuk mendengar pertuturan biasa.
 SLIGHT (15 – 29 dBHL) Kesukaran mendengar bunyi bisikan dan perbualan di
khalayak ramai.
Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat lebih 30,000
orang pekak berdaftar berbanding 24 juta populasi penduduk di Malaysia. Masalah utama
oku pekak (masalah pendengaran) adalah berkomunikasi dengan orang sekeliling. Bahasa
Isyarat Malaysia (BIM) atau Malaysian Sign Language adalah bahasa yang meluas digunakan
dikalangan orang pekak juga sebagai medium untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. 
Komuniti pekak sangat bergantung kepada jurubahasa isyarat untuk berkomunikasi dan
mendapatkan maklumat (Siew et al. 2007). 
Namun begitu, tidak semua orang pekak (terutama kanak-kanak) tahu menggunakan bahasa
isyarat.  Ini kerana tidak ada satu versi standard untuk bahasa isyarat dan pergerakan yang
rumit mungkin amat sukar untuk menggambarkan sesuatu bahasa yang saintifik atau tinggi
(Burgstahler, 2008).  Kemampuan mereka menguasai bahasa isyarat dan sejauh mana bahasa
isyarat membantu mereka menjalani kehidupan seperti manusia normal masih menjadi
persoalan.    Ini kerana mereka sering menghadapi masalah ketika berurusan di kaunterkaunter jabatan kerajaan atau bank, mendapatkan rawatan di hospital, memberi keterangan di
balai polis dan sebagainya kerana tidak ramai petugas dan orang awam yang boleh berbahasa
isyarat
Literasi adalah keupayaan individu untuk membaca dan menulis tetapi bagi oku pekak, ia
juga bermaksud keupayaan untuk bercakap atau bertutur. Bagi manusia normal, bahasa
percakapan dan penulisan sangat mudah dipelajari kerana ia diajar di sekolah dan masyarakat
sekeliling (Salawaati, 2009).  Malangnya kanak-kanak pekak tidak mempunyai capaian
(inaccessibility) kepada bahasa pertuturan (bahasa lisan) dan kurang atau tiada pendedahan
kepada bahasa isyarat (Goldin-Meadow & Mayberry, 2001).  Justeru  itu, kanak-kanak pekak
biasanya menghadapi perkembangan bahasa yang lambat berbanding akan-rakan mereka
yang boleh mendengar   (Mayer, 2007). Bagi OKU pekak, mereka perlu diajar cara bertutur
yang betul bagi membolehkan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat.
Perisian pendidikan, e-learning, teknologi pendidikan berasaskan komputer atau
pembelajaran berbantukan komputer (PBK) adalah teknologi yang mampu  meningkatkan
peluang pendidikan kepada ramai pelajar. Menurut Lynch et al. (2000), pembelajaran
berbantukan komputer ialah komputer digunakan untuk mengajar atau mengasah sesuatu
kemahiran di mana ia membawa banyak manfaat kepada pelajar antaranya:
 mempercepatkan proses pembelajaran, 
 dapat meningkatkan daya ingatan,
 berinteraksi dengan komputer secara aktif,
 fleksibiliti dalam pembelajaran; pelajar yang menentukan cara menggunakan
bahan PBK,
 pembelajaran kendiri.
Kajian lain pula mendapati penggunaan teknologi multimedia dapat meningkatkan motivasi
pelajar, meningkatkan  self-esteem dan meningkatkan pencapaian pelajar (Xiaoming Li &
Atkins 2004).  Ramai penyelidik telah mengkaji pelbagai ciptaan dan produk untuk
meningkatkan literasi dikalangan palajar  masalah pendengaran. Kewujudan   ComputerAssisted Language Learning (CALL) telah menggalakkan peningkatan proses pembelajaran
bahasa (Korat & Shamir, 2007).  Selain daripada itu, penggunaan visual cues telah dibuktikan
memberi manfaat kepada pembelajaran bahasa dikalangan pelajar masalah pendengaran
(Gentry et al., 2005;Fung et al., 2005). Buku bergambar dan bahan bacaan bergambar sangat
membantu pelajar pekak pada tahap kerosakan severe hingga profound terutama ketika tahap
awal perolehan bahasa (language  acquisition period) (Bond et al.,1994). Kekurangan
pendengaran telah memaksa pelajar pekak untuk memaksimakan  visual cues dengan
menghubungkan dan mengaitkan isyarat dan teks.  Bagaimanapun, beberapa pertimbangan
tambahan perlu diberi perhatian sewajarnya di dalam melaksanakan visual cues pembelajaran
berbantukan komputer. Kim et al. (2008) mendapati bahawa bagi kanak-kanak pekak,
animasi dianggap fitur yang sangat menyeronokkan di dalam pembelajaran.
Menurut Siew et al. (2007), masih terlalu kurang bahan bantuan pengajaran dan pembelajaran
untuk membantu komuniti pekak di Malaysia di dalam proses pembelajaran.  Masih banyak
usaha perlu dilakukan didalam menerbitkan dan membangunkan material pengajaran dan
pembelajaran untuk komuniti pekak diperlukan untuk membantu mengurangkan jurang
komunikasi antara mereka dan masyarakat umum.  Tinjauan umum penyelidik di internet,
temubual bersama guru-guru dan ibu bapa mengesahkan penemuan ini.  Terlalu sukar
mencari perisian kursus di dalam Bahasa Melayu untuk komuniti pekak di Malaysia. 
Terdapat penerbitan berbentuk CD-ROM namun ia adalah dalam bentuk video.  Jadual 1
menunjukkan beberapa penerbitan CD-ROM untuk pembelajaran dan pengajaran  komuniti
pekak di Malaysia.
Untuk meningkatkan kemudahcapaian perisian pendidikan kepada pengguna yang
menghadapi masalah pendengaran, pembangun boleh  (NCAM 2006) :
1. menyediakan semua maklumat audio dalam bentuk visual.
2. menyediakan sari kata (captions) di dalam semua persembahan multimedia.
3. memastikan semua visual cues disedari pengguna walaupun pengguna tidak melihat terus
pada skrin. Maklumat penting mesti mampu menarik perhatian pengguna.

Senarai nama sekolah integrasi dan SKPK , pendidikan khas( bermasalah pendengaran)

Sila rujuk di sini untuk mengetahui senarai nama sekolah-sekolah integrasi dan SKPK bermasalah pendengaran

Teknologi Implan Koklea Atasi Cacat Pendengaran

Pendengaran yang baik menyebabkan kita hidup sebagai manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah tetapi kita akan rasa kekurangan dan tidak sempurna jika kita tidak mempunyai pendengaran yang sempurna malahan tanpa pertuturan yang baik sudah tentu kehidupan seharian tidak dapat dijalankan dengan sempurna.

Di Malaysia dianggarkan setiap tahun lebih kurang 2,500 bayi dilahirkan menghadapi masalah pendengaran dan purata yang mengalami masalah ini ialah tiga kes bagi setiap 1000 kelahiran dan berdasarkan perangkaan daripada Kementerian Kesihatan seramai 440 ribu orang atau dua peratus daripada 22 juta rakyat Malaysia menghadapi masalah pendengaran.

Ramai antara ibu bapa tidak mengetahui masalah pendengaran sebenarnya boleh dikesan diperingkat awal iaitu melalui ujian pendengaran yang boleh dilakukan ke atas bayi di hospital-hospital tetapi malangnya sesetengah ibu bapa kurang peka tentang hal ini dan mereka hanya menyedari anak mereka menghadapi masalah pendengaran apabila mereka sudah remaja, tetapi waktu ini sudah agak terlewat.

Kini hasil daripada teknologi yang canggih dalam bidang perubatan, maka masalah pendengaran ini boleh di atasi dengan penggunaan teknik implan koklea. Teknik ini sebenarnya telah lama dipraktikkan dan dimulakan sejak tahun 1985 di Melbourne, Australia yang dikenali sebagai pacakan koklea tetapi di negara kita pembedahan pertama yang menggunakan teknik implan koklea dijalankan ke atas seorang pelajar dari Kelantan, Ang Boon Su, pada 13 Disember 1995 .

Pakar Perundingan Kanan Otorinolaringologi dari Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM), Profesor Dr Lokman Saim, menyatakan masalah pendengaran dikalangan bayi boleh diatasi jika mereka mendapat rawatan awal iaitu sebelum mencecah umur empat tahun dan penggunaan alat bantuan pendengaran termasuk implan koklea harus digunakan dari awal bagi mengelakkan dari masalah untuk belajar bertutur.

Implan koklea merupakan alat bantuan pendengaran yang memberi rangsangan auditori kepada mereka yang mengalami masalah pendengaran sensorineural yang sangat kritikal pada kedua-dua belah telinga. Ia mempunyai dua bahagian iaitu internal – elektrod, penerima dan magnet perangkai yang ditanam dibelakang telinga dan bahagian kedua ialah eksternal – pemproses pertuturan, set kepala dan aksesori.

Implan koklea merupakan teknologi dari Australia yang menggunakan bahan yang mudah untuk diterima oleh badan dan ia tidak mendatangkan kesan alergi malah tahan sepanjang hayat.

Alat implan ini akan diaktifkan setelah tiga hingga empat minggu tempoh pembedahan berlaku bagi memastikan luka daripada pembedahan tersebut benar-benar telah sembuh dan pesakit juga perlu menjalani proses pemulihan dan terapi termasuk pemetaan, latihan auditori serta terapi pertuturan dalam masa tiga tahun. Dalam tempoh ini ibu bapa sangat digalakkan menemani anak-anak mereka kerana sokongan keluarga dapat meningkatkan kemahiran bertutur pesakit.

Namun begitu tidak semua masalah pendengaran memerlukan implan koklea kerana hanya mereka yang tidak boleh mendengar langsung dan mengalami masalah perndengaran yang teruk akan dinasihatkan agar menjalankan pembedahan implan koklea kerana pembedahan ini memerlukan kos yang agak mahal iaitu RM80,000 setiap unit termasuk kos pemulihan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca kepada masalah pendengaran pada bayi antaranya ialah
1. Ketika mengandung - ibu mendapat jangkitan virus rubella, demam campak, demam panas serta mengambil ubat autotoksik.
2. Ketika bersalin – bayi dilahirkan tidak cukup bulan, berat kurang dari 1.8kg, tidak cukup bekalan oksigen dan air ketuban memasuki paru-paru bayi.
3. Selepas bersalin – bayi mendapat jangkitan virus rubella, demam campak, beguk, jaundis yang teruk dan meningitis.
4. Halangan cecair dalam telinga, jangkitan kuman, gegendang berlubang,kerosakan urat, bunyai bising yang keterlaluan dan kekotoran tersekat di dalam telinga.

Teknologi pembedahan implan koklea ini telah banyak membantu pesakit yang mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Oleh itu, pendedahan dan kepekaan ibu bapa terhadap masalah ini dapat membantu anak-anak mereka mendapat bantuan di peringkat awal dan masalah pertuturan dapat dikurangkan.

Program Pertuturan yang boleh diikuti=Pertuturan KIU

Pertuturan KIU
Mari belajar membina ayat menggunakan bahasa isyarat.


belajarbahasa

melayu

December 06, 2011

Sign Language Lessons: Common Phrases : Family Words in Sign Language

Teach Yourself Sign Language

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)


Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).
Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyedian manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.
Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu untuk melibatkan 55 orang kurang upaya ( Glossary Link OKU).
Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat dari masa ke semasa.
Objektif
 • Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya (OKU).
 • Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU.
 • Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keaadaan setempat.
 • Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.
 • Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU.
Program PDK Berteraskan Kepada 3 Model
 • Home Based
 • Centre Based
 • Centre-Home Based
Aktiviti PDK
 • Kemahiran motor kasar
 • Kemahiran motor halus
 • Perkembangan sosial
 • Perkembangan bahasa
 • Pengurusan diri sendiri
 • Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis
 • Kreativiti - permainan, rekreasi dan lain-lain
 • Latihan Vokasional
 • Terapi muzik
 • Sukan dan rekreasi
Konsep PDK 'One Stop Centre'
PDK 'One Stop Centre' sebagai 'Focal Point' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri.
Melalui PDK 'One Stop Centre', perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian
Peranan PDK 'One Stop Centre':
 • Pusat Intervensi Awal OKU
 • Pusat Sumber maklumat OKU
 • Pusat Rujukan OKU
 • Pusat Pendaftaran OKU
 • Pusat Advokasi
PDKNet
PDKNet merupakan pelaksanaan program IT dan Multimedia bagi membantu golongan kurang upaya seperti kanak-kanak Sindrom Down dan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran.
Secara umumnya program ini berfungsi sebagai landasan untuk memperkembangkan dan membantu dalam pemulihan golongan kurang upaya. Selain daripada itu, program PDKnet ini juga diharap dapat menambah pengetahuan dan kemahiran orang kurang upaya untuk mengendalikan program perisian komputer.
Program ini juga secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada keluarga dan masyarakat mengambil bahagian untuk berkomunikasi dan seterusnya membantu dalam proses pemulihan golongan ini.
Untuk capaian PDKNet, ianya boleh dilayari melalui laman web www.pdknet.com.my
Mereka yang membaca artikel ini juga berminat untuk membaca:
Agensi-Agensi Lain Yang Terlibat Dalam Perkhidmatan, Pemulihan dan Pembangunan OKU

Pengenalan Pendidikan Khas


INFO PENDIDIKAN
Pengenalan Pendidikan Khas
Akta Pendidikan 1996, Bab 8.

 • Akta Pendidikan ( Pindaan) 2002
 • Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Pendidikan Khas ) 1987
 • Keputusan Jawatankuasa Dasar, Kementerian Pelajaran Malaysia [ Jawatankuasa Perancang Pendidikan (JPP), Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) dan Mesyuarat Pengurusan Jabatan Pendidikan Khas 1.
 • Deklarasi Antarabangsa:
  - Union Nation's World Programme Of Action Concerning Disabled Persons (1983).
  - The World's Declaration On Education for All (1990).
  - The United Nation's Standard Rules On the Equalisation of Opportunities for Person With Disabilities (1993).
  - The Framework For Action on Special Needs Eduvation ( Salamanca Statement) 1984.
  - Biwako Millennium Framework For Action Towards an Inclusive -- Barrier - Free and Rights - Based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific ( 2002 ).
  PENDIDIKAN RENDAHSyarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pefajaran Malaysia ialah'.
  · berumur 6+ hingga 14+ tahun,
  · Disahkan oleh Pengamal Perubatan, dan
  · Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
  Semua sekolah rendah pendidikan khas bermasalah pendengaran dan penglihatan menawarkan aliran akdemik dan menggunakan Kurikulum Kebangsaan. Murid-murid ini akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah semasa di Tahun Enam.
  Murid-murid berkeperluan khas yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif. Bagi Murid-murid bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan mereka menggunakan kurikulum kebangsaan manakala murid-murid bermasalah pembelajaran menggunakan kurikulum alternatif. Mereka yang berkemampuan untuk mengikuti kurikulum kebangsaan akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
  PENDIDIKAN MENENGAHSyarat kemasukan murid ke pedngkat menengah Program Integrasi Pendidikan Khas, Kementerian Pelejaran Malaysia ialah
  · berumur 12+ hingga 19+ tahun,
  · Disahkan oleh pengamal perubatan, dan
  · Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
  Murid bermasalah pendengaran dan penglihatan mengikuti pendidikan menengah aiiran akademik di sekolah menengah yang mempunyai Program Pendidikan Khas. Manakala murid bermasalah pembelajaran yang tidak dapat mengikuti pembelajaran biasa akan mengikuti pendidikan yang penilaiannya akan dibuat berdasarkan pencapaian mereka di peringkat sekolah.

  PROGRAM PEMULIHAN KHASProgram ini merupakan satu program yang disediakan bagi membantu pelajar mengatasi masalah belajar yang khusus dalam penguasaan 3M. Murid yang dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M pada tahap satu akan mengikuti Program Pemulihan Khas. Program ini dilaksanakan hampir semua sekolah rendah.

  Program yang dijalankan ialah Program Pendidikan Pemulihan Khas Tahap Satu (PKTS). Murid disaring dengan menggunakan Instrumen Penentu penguasaan IPP3M/ IPP2M. IPP3M terbahagi kepada IPP3M1 untuk murid tahun 1 dan IPP3M untuk murid tahun 2 IPP3M3 untuk murid tahun 3.

  Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran adalah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara (Withdrawal).

  sumber dipetik dari : http://ceritarasahati2.blogspot.com/  (BUKU MAKLUMAT PENDIDIKAN KHAS JPN, SABAH 2009)
Program yang dijalankan berlandaskan kepada perkara-perkara berikut:

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui:
 
1. Sekolah Khas bagi murid bermasalah pendengaran dan penglihatan.

2. Program Pendidikan Khas Integrasi untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Program ini diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah Berta sekolah menengah teknik / vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.

Pada masa kini Program Sekolah Pendidikan Khas ditadbir sepenuhnya oleh Bahagian Pendidikan Khas ( lihat Rajah 1 ), Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pemulihan Khas pula ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan Pelajaran Negeri, manakala Program Pendidikan Khas Teknik dan Vokasional ditadbir oleh Bahagian Pendidikan Teknikal.

Bahagian Pendidikan Khas adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perkara - perkara yang berkaitan dengan dasar dan pengisian bagi Program Pendidikan Khas.

TEMPOH BELAJAR
 • Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah rendah adalah enam (6) tahun.
 • Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah menengah adalah lima (5) tahun.
Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana -mana peringkat iaitu sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah mengikut keperluan murid berkenaan ( Pekeliling lkhtisas Bit. 16 / 2002 )
 
KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-sekolah pendidikan khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid dan kurikulum alternatif :
Kurikulum alternatif yang diguna pakai bagi murid-murid pendidikan khas adalah:
 
 • Kurikulum latihan industry yang disediakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan ( MLVK).
 • Kurikulum yang dibina khusus oleh Bahagian Pendidikan Khas.
   
KOKURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
Murid Pendidikan Khas menjalankan aktiviti kokurikulum seperti murid biasa di arus perdana. Aktiviti ini dijalankan adalah bertujuan untuk :
 • Memberi peluang dan ruang kerpada murid pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti sukan, olahraga, persatuan dan kelab seperti murid biasa.
 • Mencari dan menonjolkan bakat serta potensi murid pendidikan khas.
 • Memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kernampuan murid khas melalui aktiviti ko-kurikulum.
 • Membina keyakinan diri dan " self-esteem " murid pendidikan khas
  melalui Program Motivasi.
 • Aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada murid pendidikan khas mengambil bahagian dalam acara sukan permainan dan olahraga, kebudayaan, pertandingan lukisan dan bakat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
   
PENTAKSIRAN MURID PENDIDIKAN KHAS
Semua murid pendidikan khas yang mengikut kurikulum kebangsaan mengambil peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi pasca menengah.

Bagi murid-murid yang mengikuti kurikulum alternatif
·Latihan Inclustri, akan mengikuti Penilaian Standard Kemahiran Kebangsaan (SKK) dan jika memenuhi syarat akan ditauliahkan Sijil Kemahiran Malaysia.
·Kurikulum yang dibina khusus oleh Bahagian Pendidikan Khas, akan mengikuti penilaian berasaskan sekolah clan dianugerahkan Sijil Perakuan Sekolah clan Sijil Khas Vokasional.
 
PRA SEKOLAH PENDIDIDKAN KHAS
· Program Prasekolah Pendidikan Khas yang dijalankan di Negeri Sabah adalah untuk murid-murid bermasalah pendengaran clan penglihatan. Pada mass ini Kelas Pra Sekolah Pendidikan khas di negeri Sabah dijalankan di sekolah berikut
· Program Pendidikan Khas Prasekolah Integrasi :Program ini dijalankan di sekolah aliran perdana yang melaksanakan Program Integrasi Pendidikan Khas.
Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah;
- Berumur 4+,
- Disahkan oleh Pengamal Perubatan, dan
Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.

PENDIDIKAN RENDAHSyarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pefajaran Malaysia ialah'.
· berumur 6+ hingga 14+ tahun,
· Disahkan oleh Pengamal Perubatan, dan
· Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
Semua sekolah rendah pendidikan khas bermasalah pendengaran dan penglihatan menawarkan aliran akdemik dan menggunakan Kurikulum Kebangsaan. Murid-murid ini akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah semasa di Tahun Enam.
Murid-murid berkeperluan khas yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif. Bagi Murid-murid bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan mereka menggunakan kurikulum kebangsaan manakala murid-murid bermasalah pembelajaran menggunakan kurikulum alternatif. Mereka yang berkemampuan untuk mengikuti kurikulum kebangsaan akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
PENDIDIKAN MENENGAHSyarat kemasukan murid ke pedngkat menengah Program Integrasi Pendidikan Khas, Kementerian Pelejaran Malaysia ialah
· berumur 12+ hingga 19+ tahun,
· Disahkan oleh pengamal perubatan, dan
· Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
Murid bermasalah pendengaran dan penglihatan mengikuti pendidikan menengah aiiran akademik di sekolah menengah yang mempunyai Program Pendidikan Khas. Manakala murid bermasalah pembelajaran yang tidak dapat mengikuti pembelajaran biasa akan mengikuti pendidikan yang penilaiannya akan dibuat berdasarkan pencapaian mereka di peringkat sekolah.

PROGRAM PEMULIHAN KHASProgram ini merupakan satu program yang disediakan bagi membantu pelajar mengatasi masalah belajar yang khusus dalam penguasaan 3M. Murid yang dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M pada tahap satu akan mengikuti Program Pemulihan Khas. Program ini dilaksanakan hampir semua sekolah rendah.

Program yang dijalankan ialah Program Pendidikan Pemulihan Khas Tahap Satu (PKTS). Murid disaring dengan menggunakan Instrumen Penentu penguasaan IPP3M/ IPP2M. IPP3M terbahagi kepada IPP3M1 untuk murid tahun 1 dan IPP3M untuk murid tahun 2 IPP3M3 untuk murid tahun 3.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran adalah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara (Withdrawal).

sumber dipetik dari : http://ceritarasahati2.blogspot.com/  (BUKU MAKLUMAT PENDIDIKAN KHAS JPN, SABAH 2009)

October 17, 2011

60,000 pelajar kita ketagih FB


2011/10/10

Oleh Norakmah Mat Youb
norakmahbharian.com.my

Remaja habiskan masa 4 jam sehari layari internet, kerap menipu, antisosial

KUALA LUMPUR: Kira-kira 60,000 pelajar berusia antara 12 hingga 18 tahun di negara ini dikesan menghabiskan sekurang-kurangnya empat jam sehari melayari internet terutama laman sosial Facebook (FB).
Ketagihan terhadap internet terutama FB itu menyebabkan pelajar terbabit kerap menipu, mencuri, antisosial dan berubah menjadi seorang yang pemarah sekiranya keinginan mereka tidak dapat dipenuhi.
Sekiranya ketagihan laman sosial itu tidak diatasi, ia akan menyebabkan pelbagai impak negatif termasuk gejala ponteng sekolah dan perbuatan jenayah serta antisosial. Mohd Fadzil Che Din, Pengarah Institut Sosial Malaysia
Selain itu, golongan itu dikatakan mudah menghidapi penyakit seperti pening, masalah penglihatan dan sakit perut berikutan tindakan mereka mengurangkan masa tidur dan rehat yang mencukupi.

Pengarah Institut Sosial Malaysia (ISM), Prof Madya Dr Mohd Fadzil Che Din, berkata ketagihan remaja melayari laman web itu semakin serius sehingga sanggup bertindak ganas sekiranya dihalang menggunakan kemudahan online.

“Remaja yang ketagih internet itu sanggup ponteng sekolah sekiranya di rumah mereka tiada komputer. Jika duit poket tidak cukup, mereka sanggup mencuri, asalkan dapat mengunjungi siber kafe,” katanya ketika dihubungi Berita Harian, semalam.

Mohd Fadzil berkata, melayari internet kini menjadi sebahagian kehidupan harian mereka dan sering berasakan seolah-olah hidup sunyi jika tidak berinteraksi dengan rakan FB. 
“Mereka berasa lebih selesa dan selamat untuk berkomunikasi melalui internet sekali gus membantutkan perkembangan interaksi terus sesama manusia,” katanya.

Beliau turut tidak menafikan golongan ketagih laman web itu seperti ketagihan dadah yang sukar untuk diubati kerana ia satu cara membantunya bersosial.

Katanya, terdapat juga kes sesetengah golongan muda yang lebih rela berhenti kerja daripada mengurangkan masa mereka dengan melayari laman sosial itu sekiranya diberi pilihan.

“Sekiranya ketagihan laman sosial itu tidak diatasi, ia akan menyebabkan pelbagai impak negatif termasuk gejala ponteng sekolah dan perbuatan jenayah serta antisosial,” katanya.

Pakar Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Dr Azhar Zain, berkata ketagihan melayari laman sosial boleh menyebabkan keletihan fizikal dan mental yang melampau.

Beliau berkata, ia turut mengganggu jam biologi pelajar sehingga menyebabkan hormon terganggu, sistem ketahanan badan kurang selain memberi kesan kepada mental.

“Apabila masa yang sepatutnya untuk rehat digunakan melayari internet, ia menyebabkan pelajar itu letih fizikal dan mental sekali gus tumpuan belajar berkurangan,” katanya.

Pensyarah Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM), Profesor Madya Dr Mariani Md Nor, berkata tumpuan terlalu lama terhadap internet akan menyebabkan pelajar lebih suka menyendiri.

Beliau berkata, mereka juga bersifat individualistik selain mudah terdorong untuk melayari laman lucah kerana bahan itu mudah didapati dan boleh dimuat turun dengan hanya menggunakan telefon bimbit.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Usagi Sailor Moon - Pen Handwriting